Koszyk (0)

Wyszukiwarka produktów

wyszukiwanie rozszerzone
wyszukiwanie dokładne

Nagłówek

Ponad 1 mln różnych części elektronicznych. Hurtowe ceny dla każdej ilości!

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.elhurt.com.pl oraz Ogólne warunki sprzedaży towarów/usług

 

1. Regulamin sklepu internetowego www.elhurt.com.pl

2. Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów/Usług.

3. Załączniki do pobrania: Regulamin Sklepu Internetowego www.elhurt.com.pl, Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów/Usług oraz Formularz zgłoszenia reklamacji towaru, Ogólne Warunki Dostaw.

 

 

 
 
z dnia 02 września 2013 r.
 
 
 
§ 1
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego Elhurt dostępnego pod adresem www.elhurt.com.pl. Ponadto, niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 kc oraz jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
2. Sklep Internetowy Elhurt, działający pod adresem www.elhurt.com.pl, prowadzony jest przez spółkę ELHURT Sp. z o.o. („ELHURT”) z siedzibą w Gdańsku (adres: Gdańsk 80-299 ul. Galaktyczna 35A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000204930, NIP: 584-19-56-314, REGON: 191231369, kapitał zakładowy: 1.500.000,00 zł).
3. Sklep Internetowy Elhurt dokonuje sprzedaży wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wyłącznie na rzecz podmiotów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów prawa polskiego. W celu dokonania zakupu z dostawą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy się skontaktować z działem handlowym Elhurt Sp. z o.o. e-mail: elhurt@elhurt.com.pl.
4. Klientem („Klient”) w rozumieniu niniejszego Regulaminu („Regulamin”) jest podmiot dokonujący zakupu Towarów od ELHURT, które prezentowane są za pośrednictwem Sklepu Internetowego Elhurt. 
5. Dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym Elhurt wymaga rejestracji poprzez założenie wirtualnego konta w tymże Sklepie, przy czym założenie konta oraz dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym oznaczają zgodę na związanie zapisami Regulaminu o treści obowiązującej w dacie złożenia przez Klienta zamówienia. 
6. Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego opublikowany jest na stronie internetowej ELHURT www.elhurt.com.pl w zakładce „Regulamin”. Tym samym, Regulamin jest udostępniony Klientowi przed zawarciem umowy, przy czym Klient może go skopiować, przechowywać i odtwarzać.  
7. Konto w Sklepie Internetowym Elhurt umożliwia śledzenie statusu wszystkich zamówień.
8. Jeżeli zapisy Regulaminu  nie stanowią inaczej, wszelkie oświadczenia związane z uzgadnianiem treści i wykonywaniem umowy, wymagają dla swej skuteczności posługiwania się odpowiednimi funkcjami dostępnymi na koncie Klienta, pocztą elektroniczną, faxem bądź w formie pisemnej. Wszelkie ustalenia dokonane z naruszeniem powyższego zapisu są nieważne.
9. Dokonana przez Strony zmiana poszczególnych zapisów Regulaminu odnosi skutek wyłącznie wobec transakcji w związku, z którą Strony dopuściły odstępstwo od Regulaminu, chyba że inaczej postanowiono.
 
 
§ 2
 
 
1. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia przez ELHURT zamówienia złożonego przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest generowane na koncie Klienta. 
2. Wszelkie informacje dotyczące Towarów (w tym ceny) zawarte na stronie internetowej www.elhurt.com.pl lub we wszelkich materiałach informacyjnych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny, lecz stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Ostateczna cena sprzedaży Towaru jest automatycznie generowana przez system w trakcie składania zamówienia przez Klienta i jest znana Klientowi przed złożeniem zamówienia. 
3. Zawarta miedzy Stronami umowa nie stanowi sprzedaży na próbę ani z zastrzeżeniem zbadania Towaru.
4. ELHURT może przyjąć do realizacji zamówienie w części, chyba że Klient wyraźnie zastrzegł w zamówieniu, że interesuje go wyłącznie wykonanie w całości. 
5. ELHURT jest uprawniony do wstrzymania realizacji zamówienia, jeżeli Klient zalega z zapłatą należności wobec ELHURT za poprzednio zrealizowane zamówienia, do czasu uregulowania tych zaległości. Ponadto, ELHURT może powstrzymać się z realizacją zamówienia do czasu całkowitej zapłaty ceny przez Klienta (tj. w przypadku gdy Klient korzysta z kredytu kupieckiego), w sytuacji gdy stwierdzi, że sytuacja majątkowa Klienta uzasadnia wątpliwość, że zapłata ceny nastąpi terminowo. W powyższych przypadkach, działanie ELHURT nie stanowi opóźnienia w wykonaniu umowy. 
6. Biorąc pod uwagę, iż stan magazynowy Sklepu Internetowego podlega ciągłym zmianom oraz okoliczność, iż część Towarów wymaga uprzedniego sprowadzenia przez ELHURT, termin określony na stronie www.elhurt.com.pl jest terminem orientacyjnym, który zostaje definitywnie określony przez ELHURT w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, przy czym tak oznaczony termin – w przypadku płatności na zasadzie przedpłaty - należy liczyć od dnia zapłaty przez Klienta pełnej ceny zakupu. W razie jeśli nie jest możliwe ostateczne oznaczenie terminu realizacji zamówienia w czasie potwierdzania przez ELHURT przyjęcia zamówienia, zostanie on oznaczony przez ELHURT w czasie późniejszym, niezwłocznie gdy będzie to możliwe. 
7. Klient może składać zamówienia z dostawą na określone przyszłe terminy. ELHURT zastrzega sobie prawo wcześniejszego dostarczenia towaru, przed uzgodnionym terminem. 
8. Pomimo przyjęcia zamówienia do realizacji, ELHURT ma prawo odmowy wykonania umowy, w sytuacji gdy z przyczyn niezależnych od ELHURT wykonanie nie jest możliwe. Wówczas ELHURT w terminie 10 dni od daty powzięcia przez ELHURT wiedzy o okolicznościach uniemożliwiających mu wykonanie umowy, zwraca Klientowi cenę Towaru, jeśli została przez Klienta wcześniej uiszczona. W takiej sytuacji nie przysługują Klientowi żadnego roszczenia, za wyjątkiem roszczenia o zwrot uiszczonej ceny.  
 
                            
§ 3
 
 
1. Jeżeli Strony nie umówiły się, że Towar zostanie odebrany przez Klienta osobiście z magazynu ELHURT, towar zostanie dostarczony jest na wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez ELHURT. W razie braku wskazania przez Klienta adresu dostawy, Towar zostanie dostarczony na adres siedziby Klienta.
2. Koszty transportu ponosi Klient i są one doliczane do faktury za Towar. W trakcie składania zamówienia przez Klienta system automatycznie wylicza tę wartość, umożliwiając Klientowi zapoznanie się z tą kwotą przed złożeniem zamówienia.   
3. Wydanie towaru Klientowi następuje z chwilą przekazania go przewoźnikowi; z tą też chwilą na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 
4. W przypadku nieuprawnionego braku odbioru Towaru przez Klienta z magazynu ELHURT, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Towaru przechodzi na Klienta z dniem następującym po umówionym terminie wydania Towaru.
5. W każdym przypadku nieuprawnionego braku odbioru Towaru (zarówno z magazynu ELHURT jak i z rąk kuriera) Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz ELHURT wynagrodzenia za magazynowanie towaru w kwocie 0,05 % wartości netto nieodebranego towaru za każdy dzień opóźnienia w odbiorze; wynagrodzenie płatne jest z dołu, na koniec danego miesiąca, a do wyżej wskazanej kwoty doliczony zostanie podatek VAT.
6. Klient jest zobowiązany na własny koszt i ryzyko dokonać rozładunku Towaru.
 
 
§ 4
 
 
1. Ceny podane w walucie obcej są przeliczane na złotówki według kursu sprzedaży walut NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. 
2. Jeżeli na stronie www.elhurt.com.pl, na zamówieniu lub potwierdzeniu zamówienia widnieje cena bez wskazania czy jest to cena netto czy brutto oznacza to, iż jest to cena netto, do której będzie doliczany podatek VAT w obowiązującej w dacie wystawienia faktury wysokości.
 
 
§ 5
 
 
1. Przy składaniu zamówienia Klient dokonuje wyboru, czy Towar ma zostać wysłany za pobraniem czy po uprzednim uiszczeniu pełnej ceny (tj. na zasadzie przedpłaty). ELHURT zastrzega sobie prawo odmowy wysłania Towaru za pobraniem, w takiej sytuacji Klient zobowiązany jest zapłacić całą cenę na zasadzie przedpłaty.
2. Klient zobowiązany jest do wskazania w tytule przelewu numeru potwierdzenia zamówienia, za które płaci. 
3. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego ELHURT. 
4. Jeżeli Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny na zasadzie przedpłaty, do czasu jej zapłaty ELHURT przysługuje prawo wstrzymania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówienia, co nie będzie traktowane jako opóźnienie ELHURT. 
5. Klient zrzeka się wobec ELHURT prawa do potrącania wierzytelności oraz zrzeka się uprawnienia do przelewu praw wynikających z umów zawartych z ELHURT.
6. ELHURT oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do wystawiania faktur VAT. 
7. Elhurt wystawia faktury w formie elektronicznej. Faktura VAT wystawiana jest w chwili przygotowania Towaru do wysyłki i pobierana jest przez Klienta z konta w serwisie www.elhurt.com.pl . 
8. W razie postawienia Klienta w stan likwidacji, wszystkie wierzytelności należne ELHURT stają się z dniem postawienia w stan likwidacji natychmiast wymagalne.
 
 
§ 6
 
 
1. ELHURT dopuszcza możliwość udzielenia wybranym Klientom tzw. kredytu kupieckiego. Wówczas, jeśli nie postanowiono inaczej, zastosowanie znajdują poniższe zapisy. 
2. ELHURT udziela Klientowi kredytu kupieckiego na okres 7 dni  od daty wystawienia faktury (tzw. okres kredytowania). Wielkość udzielonego kredytu kupieckiego wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 
3. Wartość zamówienia przewyższającego kwotę kredytu kupieckiego w uzgodnionym okresie kredytowania zostanie pokryta przez Klienta przed terminem jego realizacji. W tym przypadku, ELHURT uprawniony jest powstrzymać się z realizacją zamówienia, do czasu otrzymania zapłaty. 
4. ELHURT uprawniony jest do jednostronnej zamiany limitu kredytowego oraz okresu kredytowego, a także do całkowitego cofnięcia kredytu kupieckiego w każdym czasie – ze skutkiem na przyszłość. Ponadto, kredyt kupiecki ulega automatycznemu i całkowitemu cofnięciu z chwilą przekroczenia przez Klienta terminu płatności choćby jednej faktury powyżej 7 dni.
 
 
§ 7
 
 
1. Klient korzystający z kredytu kupieckiego staje się właścicielem nabywanych towarów w momencie całkowitej zapłaty za ten towar (zastrzeżenie własności). Po upływie terminu płatności, ELHURT ma prawo zażądać od Klienta zwrotu towarów za które nie została dokonana zapłata. Dochodzenie uprawnień z tytułu zastrzeżenia prawa własności przez ELHURT nie oznacza odstąpienia od umowy.
2. Klient nieodpłatnie przechowuje towar, którego właścicielem – w myśl ust. 1 powyżej – jest ELHURT.
 
 
§8
 
 
1. Parametry i opisy widniejących w Sklepie Internetowym Towarów są orientacyjne, w konsekwencji ELHURT zastrzega sobie możliwość dostarczenia Towaru o innych parametrach, niż te podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
2. ELHURT jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli Towar ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel wynikający z typowego przeznaczenia Towaru albo jeśli Towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym. 
3. Klient zgłasza reklamację na formularzu reklamacyjnym (patrz: zakładka „Regulamin”) za pomocą poczty e-mail, pod rygorem nieważności. W reklamacji Klient powinien opisać dostrzeżone wady, załączyć zdjęcia, dokumentację testową oraz przesłać – na żądanie ELHURT – cały towar dotknięty wadami albo jego część.
4. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej zapłaty ceny za towar objęty reklamacją.
5. Klientowi przysługują dwa roszczenia z tytułu rękojmi: żądanie wymiany wadliwego towaru na nowy albo żądanie naprawy towaru. Jeżeli realizacja jednego z wybranych przez klienta uprawnień nie jest możliwa, ELHURT może wykonać drugie z nich. Wymiana bądź naprawa towaru nastąpi niezwłocznie po uznaniu reklamacji, w szczególności z uwzględnieniem czasu niezbędnego do sprowadzenia Towaru. ELHURT podejmie starania, ażeby termin ten był jak najkrótszy.  Jeżeli ELHURT wymieni wadliwy towar lub usunie wady stosownie do zapisu niniejszego ustępu, Klient nie może żądać naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 
6. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie przetestował Towaru w terminie 7 dni od daty jego odbioru i nie zawiadomił o dostrzeżonej wadzie ELHURT w terminie kolejnych 5 dni. Jeżeli natomiast wada jest tego rodzaju, że nie mogła wyjść na jaw podczas testów, Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zawiadomi ELHURT o dostrzeżonej wadzie w terminie 3 dni od dnia wykrycia. Jednak, w każdym wypadku uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 6 miesięcy od daty odbioru towaru. Klient realizując swe uprawnienia z tytułu rękojmi powinien wykazać przed ELHURT zachowanie powyższych terminów. Otrzymanie przez Klienta gwarancji na dany Towar nie wyłącza utraty uprawnień z tytułu rękojmi, jeśli Klient nie dochował wyżej wskazanych terminów. 
7. Jeśli zakupionym przez Klienta towarem są obwody drukowane (PCB), Klient zobowiązany jest przeprowadzić montaż testowy na jednym obwodzie. Do montażu pozostałych obwodów Klient może przystąpić dopiero po pozytywnym wyniku montażu testowego i poinformowaniu ELHURT o wyniku testu. ELHURT nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej ani odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeśli Klient zaniecha przeprowadzenia montażu testowego. 
8. Klient obowiązany jest przeliczyć dostarczony towar niezwłocznie po jego odbiorze od przewoźnika. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi dotyczące braków ilościowych dostarczonego towaru, jeśli najdalej na koniec kolejnego dnia po dniu dostawy nie zgłosi tych braków do ELHURT. 
9. ELHURT zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację nie dalej niż w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia oraz zrealizowania przez Klienta obowiązków, o których mowa w ust. 6 powyżej. Jednak, w razie konieczności przeprowadzenia szczegółowych badań co do jakości towaru, ELHURT powierzy ich przeprowadzenie specjalistycznemu instytutowi, przy czym wyżej wskazany termin rozpocznie swój bieg od daty otrzymania przez ELHURT raportu zawierającego wyniki badań. W takiej sytuacji, w razie niezasadności reklamacji, koszty raportu pokrywa Klient. 
 
 
§ 9
 
 
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, ELHURT nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niedotrzymania terminu dostawy oraz na skutek dostarczenia produktów o parametrach innych niż te zawarte na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
2. ELHURT ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą tylko za szkodę wyrządzoną umyślnie. W razie powstania odpowiedzialności odszkodowawczej ELHURT, jest on zobowiązany do pokrycia rzeczywistej straty poniesionej przez Klienta. Odpowiedzialność ELHURT z tytułu poniesionej straty ograniczona jest do kwoty odpowiadającej 20 % wartości netto towaru w związku, z którym powstała szkoda. ELHURT nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Klienta lub jego kontrahenta. 
3. Właściwym dla rozstrzygnięcia sporu między ELHURT a Klientem będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę ELHURT. 
 
 
§ 10
 
 
Korzystanie ze Sklepu Internetowego Elhurt możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
1.stacja klienta powinna być wyposażona w jedną z poniższych przeglądarek:
- Internet Explorer 8.0 lub nowszy,
- Mozilla Firefox 14 lub nowsza,
- Opera 12.0 lub nowsza,
- Google Chrome 22.0 lub nowszy
2. Zalecana rozdzielczość 1024x 768 pikseli.
 
 
§ 11
 
 
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest ELHURT Sp. z o.o. 
2. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez ELHURT Sp. z o.o. w celu związanym z realizacją umów sprzedaży oferowanych Towarów, w tym w szczególności w celu obsługi procesu logowania, sprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego, a ponadto w celach marketingowych oraz statystycznych.
 
 
§ 12
 
 
1. Klient zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji swego konta w Sklepie Internetowym, w szczególności swej nazwy, adresu siedziby oraz adresu do korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adres wskazany na potwierdzeniu zamówienia uważane będą za skuteczne.
2. Jeżeli poszczególne postanowienia Regulaminu stałyby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu. 
3. Nie wiążą ogólne warunki, jakimi posługuje się Klient, w zakresie w jakim pozostają w sprzeczności z niniejszym Regulaminem. 
4. Okresowe zawieszenie udostępniania Sklepu Internetowego w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych nie wywołuje żadnego skutku wobec umowy, która w tym czasie – w razie potrzeby – będzie wykonywana w drodze oświadczeń składanych za pomocą poczty e-mail lub w formie pisemnej.
 
 
 
§ 13
 
 
1. ELHURT wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Klienta. Piki Cookies umożliwiają:
a) Logowanie do posiadanego przez Klienta konta w Sklepie Internetowym;
b) Utrzymanie sesji Klienta, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;
c) Dostosowanie Sklepu do potrzeb Klientów;
d) Tworzenie statystyk oglądalności;
2. W wielu przypadkach, przeglądarka internetowa wykorzystywana przez Klienta domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w komputerze Klienta. Klient może jednak w każdej chwili usunąć umieszczone pliki Cookies lub zablokować umieszczanie plików Cookies za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Jednocześnie, ELHURT uprzedza, iż usunięcie lub zablokowanie umieszczania plików Cookies może uniemożliwić składanie zamówień w Sklepie Internetowym.
3. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies umieszczone są na stronie www.elhurt.com.pl w zakładce „Polityka Cookies”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów lub usług (“Towary”) oferowanych przez spółkę ELHURT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
 2. Klientem („Klient”) w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży („OWS”) jest podmiot dokonujący zakupu Towarów od ELHURT Sp. z o. o. („ELHURT”) z siedzibą w Gdańsku (adres: Gdańsk 80-299 ul. Galaktyczna 35A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000204930, NIP: 584-19-56-314, REGON: 191231369, kapitał zakładowy: 1.500.000,00 zł), będący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (z późniejszymi zmianami).
 3. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umów zawieranych przez Klientów z ELHURT. OWS opublikowane są ponadto na stronie internetowej ELHURT www.elhurt.com.pl. Tym samym, OWS są udostępnione Klientowi przed zawarciem umowy, przy czym Klient może je skopiować, przechowywać i odtwarzać. 
 4. Moc wiążąca OWS nie jest uzależniona od złożenia oświadczenia w tym zakresie przez Klienta. Przyjęcie przez Klienta OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich kolejnych umów i zamówień.
  W pozostałych przypadkach, złożenie przez Klienta zamówienia lub przyjęcie oferty ELHURT oznacza związanie OWS dostępnymi na stronie internetowej ELHURT w dniu przyjęcia oferty lub potwierdzenia złożenia zamówienia.
 5. Jeżeli zapisy OWS nie stanowią inaczej, zamówienie (przyjęcie przez Klienta oferty ELHURT lub złożenie zamówienia) oraz wszelkie oświadczenia związane z uzgadnianiem treści i wykonywaniem umowy, wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej, e-mailowej lub faxowej. Wszelkie ustalenia dokonane z naruszeniem powyższego zapisu są nieważne.
 6. Dokonana przez Strony zmiana poszczególnych zapisów OWS odnosi skutek wyłącznie wobec transakcji, w związku z którą Strony dopuściły odstępstwo od OWS, chyba że Strony wyraźnie uzgodniły inaczej oraz wyłącznie w przypadku, gdy zmiana została ustalona na piśmie, pod rygorem nieważności.
 
§ 2 Zawarcie umowy

 1. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez ELHURT złożenia zamówienia przez Klienta lub z chwilą przystąpienia przez ELHURT do realizacji zamówienia – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Art. 682 Kodeksu Cywilnego nie ma zastosowania w stosunku do ofert składanych ELHURT przez Klientów.
 2. Jeżeli Strony, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie uzgodniły inaczej, zawarta miedzy Stronami umowa nie stanowi sprzedaży na próbę ani z zastrzeżeniem zbadania Towaru.
 3. Potwierdzenie złożenia zamówienia przez ELHURT może dotyczyć realizacji zamówienia w części, chyba że Klient wyraźnie zastrzegł w zamówieniu lub ofercie, że interesuje go wyłącznie wykonanie w całości.
 4. ELHURT jest uprawniony do wstrzymania realizacji zamówienia, jeżeli Klient opóźnia się z realizacją wobec ELHURT jakichkolwiek zobowiązań, w tym w szczególności zalega z zapłatą świadczeń pieniężnych, do czasu wykonania tych zobowiązań. Ponadto, ELHURT może powstrzymać się z realizacją zamówienia do czasu całkowitej zapłaty ceny przez Klienta w sytuacji, gdy stwierdzi, że sytuacja majątkowa Klienta uzasadnia wątpliwość, że zapłata ceny nastąpi terminowo. W powyższych przypadkach działanie ELHURT nie stanowi opóźnienia w wykonaniu umowy.
 5. Jeżeli wcześniej nie oznaczono terminu wydania Towaru, ELHURT określa ten termin w potwierdzeniu złożenia zamówienia.
 6. Jeżeli w potwierdzeniu złożenia zamówienia nie został wskazany termin wydania Towaru (realizacji umowy) umowę z Klientem uważa się za zawartą pod warunkiem uzyskania przez ELHURT potwierdzenia dostępności Towaru od swojego dostawcy, o czym ELHURT niezwłocznie powiadomi Klienta wskazując brak dostępności Towaru lub termin wydania Towaru (realizacji umowy), nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia. ELHURT nie ponosi względem Klienta odpowiedzialności z tytułu rozwiązania / wygaśnięcia umowy z powodu nieziszczenia się warunku, o którym mowa w niniejszym ust. 6 (warunkiem wejścia umowy w życie w chwili określonej w ust. 1 jest brak informacji od ELHURT o braku dostępności Towaru). Jednocześnie w takiej sytuacji brak wskazania przez ELHURT terminu wydania Towaru poczytuje się za przyjęcie terminu określonego przez Klienta w złożonym zamówieniu lub ofercie.
 7. ELHURT jest uprawniony do wcześniejszego dostarczenia Towaru, przed uzgodnionym terminem.
 8. Niezależnie od innych postanowień niniejszych OWS, umowy, oferty lub potwierdzenia złożenia zamówienia, ELHURT jest uprawniony do jednostronnej zmiany ilości zamówionego Towaru, w tym modułów elektronicznych i obwodów drukowanych (PCB), w zakresie nieprzekraczającym 5 % pierwotnie zamówionej przez Klienta ilości. W takim przypadku dostarczenie mniejszej lub większej ilości Towaru nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez ELHURT, a Klient jest zobowiązany do zapłaty za rzeczywiście wydaną ilość Towaru.
 
§ 3 Wydanie towaru
 
 1. Jeżeli Strony inaczej nie uzgodniły, Klient zobowiązany jest odebrać Towar z siedziby Elhurt.
 2. Jeśli Towar jest dostarczany Klientowi za pośrednictwem przewoźnika, wydanie Towaru Klientowi następuje z chwilą przekazania go przewoźnikowi; z tą też chwilą na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem, oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 3. W przypadku nieuprawnionego braku odbioru Towaru przez Klienta, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Towaru przechodzi na Klienta z dniem następującym po terminie, w jakim miało dojść do wydania Towaru. Ponadto, w takiej sytuacji Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz ELHURT wynagrodzenia za magazynowanie Towaru w kwocie 0,05 % wartości netto nieodebranego Towaru za każdy dzień opóźnienia w odbiorze; wynagrodzenie płatne jest z dołu, na koniec danego miesiąca, a do wyżej wskazanej kwoty doliczony zostanie podatek VAT.
 4. Jeżeli Strony wyraźnie nie uzgodniły inaczej, Klient jest zobowiązany na własny koszt i ryzyko dokonać rozładunku Towaru.
 5. W przypadku uszkodzenia przesyłki zawierającej Towar, Klient zobowiązany jest spisać wspólnie z przewoźnikiem protokół obejmujący spis dostrzeżonych nieprawidłowości. Strony przyjmują, że brak spisania protokołu oznacza, iż podczas transportu nie nastąpił ubytek ani uszkodzenie Towaru.
 
§ 4 Cena towaru
 
 1. Cena sprzedaży Towaru uzgodniona jest indywidualnie przez Strony albo określona jest na stronie www.elhurt.com.pl w wysokości aktualnej w dacie złożenia zamówienia. Ponadto, wysokość ceny może zostać jednostronnie określona przez ELHURT na podstawie analizy dotychczasowej współpracy Stron, z tym, że w takiej sytuacji cena nie może znacząco odbiegać na niekorzyść Klienta od ostatnio stosowanej ceny między Stronami w odniesieniu do takiego samego Towaru.
 2. Ceny podane w walucie obcej są przeliczane na złotówki według kursu sprzedaży walut NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.
 3. Jeżeli Strony wyraźnie nie ustaliły inaczej, uzgodniona cena nie zawiera kosztów wydania i odebrania Towaru, w tym także kosztów jego dostarczenia przez przewoźnika, a koszty te obciążają Klienta.
 4. Jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej, wszystkie ceny wskazane przez ELHURT są cenami netto i będzie do nich doliczany podatek VAT w stawce obowiązującej w dacie wystawienia faktury.
 
§ 5 Warunki płatności
 
 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zakupiony Towar w terminie wskazanym na fakturze VAT, fakturze pro forma, w ofercie, albo w potwierdzeniu złożenia zamówienia, na rachunek bankowy podany na fakturze lub fakturze pro forma.
 2. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego ELHURT.
 3. Jeżeli Strony postanowiły, że Klient zobowiązany jest do zapłaty zaliczki, do czasu jej zapłaty ELHURT przysługuje prawo wstrzymania realizacji zamówienia, co nie będzie traktowane jako opóźnienie ELHURT.
 4. Klient zrzeka się wobec ELHURT prawa
  do potrącania wierzytelności oraz zrzeka się uprawnienia do przelewu praw wynikających z umów zawartych z ELHURT bez uprzedniej zgody ELHURT wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.
 5. ELHURT oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do wystawiania faktur VAT.
 6. Z dniem postawienia Klienta w stan likwidacji lub z dniem wykreślenia wpisu dotyczącego Klienta z CEiDG, a także w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub złożenia wniosku o wszczęcie lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, wszystkie wierzytelności należne ELHURT stają się natychmiast wymagalne.
 
§ 6 Kredyt kupiecki
 
 1. Jeśli ELHURT (w ofercie albo w potwierdzeniu złożenia zamówienia) udzielił Klientowi tzw. kredytu kupieckiego, zastosowanie znajdują poniższe zapisy.
 2. Jeśli Strony nie postanowiły inaczej, ELHURT udziela Klientowi kredytu kupieckiego na okres 7 dni od daty wystawienia faktury (tzw. okres kredytowania). Wielkość udzielonego kredytu kupieckiego wynosi 1 000 EUR, ale nie więcej niż 5 000 zł brutto.
 3. Wartość zamówienia przewyższającego kwotę kredytu kupieckiego w uzgodnionym okresie kredytowania zostanie pokryta przez Klienta przed terminem realizacji zamówienia. W tym przypadku ELHURT uprawniony jest powstrzymać się z realizacją zamówienia, do czasu otrzymania zapłaty, co nie będzie traktowane jako opóźnienie Elhurt.
 4. ELHURT uprawniony jest do jednostronnej zamiany limitu kredytowego oraz okresu kredytowego, a także do całkowitego cofnięcia kredytu kupieckiego w każdym czasie – ze skutkiem na przyszłość.
 
§ 7 Własność
 
 1. Klient staje się właścicielem Towaru z chwilą całkowitej zapłaty za ten Towar (zastrzeżenie własności). Po upływie terminu płatności, ELHURT ma prawo zażądać od Klienta zwrotu Towarów, za które nie została dokonana całkowita zapłata. Dochodzenie uprawnień z tytułu zastrzeżenia prawa własności przez ELHURT nie oznacza odstąpienia od umowy.
 2. Do czasu całkowitej zapłaty za Towar uznaje się, że Klient nieodpłatnie przechowuje Towar, którego właścicielem – w myśl ust. 1 powyżej – jest ELHURT.
 
§8 Rękojmia i gwarancja
 
 1. ELHURT jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli Towar ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel wynikający z typowego przeznaczenia Towaru albo, jeśli Towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 2. Klient zgłasza reklamację na piśmie lub za pomocą poczty e-mail, pod rygorem nieważności. W reklamacji Klient powinien opisać dostrzeżone wady, załączyć zdjęcia, dokumentację testową oraz przesłać – na żądanie ELHURT – cały Towar dotknięty wadami albo jego część do miejsca wskazanego przez ELHURT.
 3. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej zapłaty ceny za Towar objęty reklamacją.
 4. Klientowi przysługują z tytułu rękojmi wyłącznie dwa uprawnienia: wymiana wadliwego Towaru na nowy lub naprawa Towaru, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe lub będzie powodowało po stronie ELHURT znaczne trudności lub koszty – zwrot ceny za wadliwe egzemplarze Towarów, zgodnie z jednostronnym wyborem ELHURT.
 5. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie przetestował Towaru w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego odbioru i nie zawiadomił o dostrzeżonej wadzie ELHURT w terminie kolejnych 5 dni kalendarzowych. Jeżeli natomiast wada jest tego rodzaju, że nie mogła zostać wykryta podczas testów, Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zawiadomi ELHURT o dostrzeżonej wadzie w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jej wykrycia, lecz nie dalej niż 3 miesiące od daty wydania Towaru. Wraz ze zgłoszeniem wady Klient powinien każdorazowo wykazać zachowanie powyższych terminów.
 6. Jeśli zakupionym przez Klienta Towarem są obwody drukowane (PCB), Klient zobowiązany jest przeprowadzić montaż testowy na jednym obwodzie. Do montażu pozostałych obwodów Klient może przystąpić dopiero po pozytywnym wyniku montażu testowego. ELHURT nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej ani odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji, jeśli Klient zaniecha przeprowadzenia montażu testowego.
 7. Klient obowiązany jest przeliczyć dostarczony Towar niezwłocznie po jego odbiorze od przewoźnika lub ELHURT. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi dotyczące braków ilościowych dostarczonego Towaru, jeśli najdalej na koniec kolejnego dnia kalendarzowego po dniu odbioru / wydania Towaru nie zgłosi tych braków do ELHURT pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. ELHURT zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację nie dalej niż w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.
 9. Jeśli Klient nie zgadza się z odpowiedzią na reklamację, Strony mogą zlecić przeprowadzenie szczegółowych badań co do jakości Towaru, faktu wystąpienia wady oraz jej zakresu, specjalistycznemu instytutowi. W takiej sytuacji termin na ponowne rozpatrzenie reklamacji rozpocznie swój bieg od daty otrzymania przez Strony raportu zawierającego wyniki badań. Koszty wstępne sporządzenia raportu, w szczególności ewentualna zaliczka, zostaną pokryte przez Strony w równych częściach. W razie niezasadności reklamacji, wszelkie koszty sporządzenia raportu pokrywa Klient.
 10. Wymiana bądź naprawa Towaru nastąpi niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, w szczególności z uwzględnieniem czasu niezbędnego do sprowadzenia Towaru albo komponentu od dostawcy lub poddostawcy. ELHURT podejmie starania, ażeby termin ten był jak najkrótszy.  Jeżeli ELHURT wymieni wadliwy Towar lub usunie wady stosownie do zapisu niniejszego ustępu, Klient nie może żądać naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
 11. Opisane w niniejszym paragrafie uprawnienia stanowią jedyne i wyłączne roszczenia Klienta
  względem ELHURT wynikłe z wad Towaru. Rękojmia oraz udzielona Klientowi gwarancja nie obejmują w żadnym przypadku Towaru lub jego elementów podlegających zużyciu, takich jak baterie, akumulatory, żarówki lub innych produktów podobnych.
 12. W przypadku udzielenia przez ELHURT gwarancji na Towar, niezachowanie przez Klienta terminów wskazanych w ust. 5 powoduje jednocześnie utratę uprawnień z tytułu udzielonej przez ELHURT gwarancji.
 
§ 9 Produkcja kontraktowa
 
 1. W przypadku świadczenia przez ELHURT usług produkcyjnych, w tym montażu modułów elektronicznych, zastosowanie znajdują poniższe zapisy.
 2. ELHURT jest uprawniony do jednostronnej zmiany uzgodnionego przez Strony bądź określonego przez ELHURT, stosownie do § 2 ust. 5 lub 6 OWS, terminu realizacji usługi, jeśli:
  1. dostarczony przez Klienta do ELHURT materiał niezbędny do wykonania przez ELHURT Towaru, jest nieprzydatny do prawidłowego wykonania Towaru. W razie wątpliwości, skorzystanie z uprawnienia ELHURT, o którym mowa powyżej, nie prowadzi do przyjęcia przez ELHURT odpowiedzialności za wady Towaru stanowiące następstwo użycia materiałów dostarczonych przez Klienta.
  2. wystąpi siła wyższa, utrudniająca realizację przedmiotu umowy (w szczególności konflikty zbrojne, mobilizacja wojskowa, rewolucje, poważne awarie podczas prac, wypadki, strajki, zdarzenia losowe) lub jeśli wystąpią jakiekolwiek inne zdarzenia niezależne od ELHURT, w szczególności opóźnione lub niekompletne dostawy od dostawców lub podwykonawców.
 3. Klient jest uprawniony do sprawdzenia procesu produkcji oraz do sprawdzenia jakości materiałów przeznaczonych do produkcji, jeżeli Strony wyraźnie przyznały Klientowi takie uprawnienie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, ze wskazaniem zasad i warunków takiego sprawdzenia.
 4. Jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej, cena Towaru wytwarzanego przez ELHURT na zlecenie Klienta nie zawiera kosztów niezbędnych do uruchomienia produkcji, które zostaną odrębnie przez ELHURT wyliczone.
 5. Jeżeli ELHURT wytwarza Towar na zlecenie Klienta, na podstawie dokumentacji technicznej dostarczonej przez Klienta, ELHURT ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne Towaru jedynie, jeśli Towar nie jest zgodny z dokumentacją dostarczoną przez Klienta. Ponadto, w takiej sytuacji ELHURT nie ponosi odpowiedzialności, jeśli wady nastąpiły na skutek zastosowania określonego przez Klienta sposobu produkcji.
 6. Jeśli zakupionym przez Klienta Towarem są moduły elektroniczne podlegające dalszej obróbce przez Klienta lub wbudowywane w produkt Klienta, Klient zobowiązany jest przeprowadzić montaż testowy na jednym module. Do montażu pozostałych modułów Klient może przystąpić dopiero po pozytywnym wyniku montażu testowego. ELHURT nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej ani odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji, jeśli Klient zaniecha przeprowadzenia montażu testowego.
 
§ 10 Odpowiedzialność
 
 1. ELHURT ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą tylko za szkodę wyrządzoną z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. W razie powstania odpowiedzialności odszkodowawczej ELHURT, jest on zobowiązany do pokrycia wyłącznie rzeczywistej straty poniesionej przez Klienta. Odpowiedzialność ELHURT z tytułu poniesionej straty ograniczona jest do kwoty odpowiadającej wartości netto Towaru, w związku z którym powstała szkoda. ELHURT nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Klienta lub jego kontrahenta.
 2. Właściwym dla rozstrzygnięcia sporu między ELHURT a Klientem, związanego pośrednio lub bezpośrednio ze złożonym zamówieniem, przyjętą ofertą i zawartą umową, będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę ELHURT.
 3. Do wszelkich zamówień lub umów zawieranych przez Klienta z ELHURT stosuje się prawo polskie.
 
§ 11 Postanowienia końcowe
 
 1. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia ELHURT o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adres wskazany w zamówieniu uważane będą za skuteczne.
 2. Jeżeli poszczególne postanowienia OWS stałyby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień OWS.
 3. Nie wiążą ogólne warunki, jakimi posługuje się Klient, w zakresie, w jakim pozostają w sprzeczności z niniejszymi OWS lub czynią ich zapisy nieskutecznymi, niewykonalnymi lub mniej korzystnymi dla ELHURT.
 4. Treść potwierdzenia złożenia zamówienia oraz treść niniejszych OWS stanowi całość porozumienia z ELHURT oraz jest nadrzędne w stosunku do oferty, wszelkich wcześniejszych negocjacji lub uzgodnień.
 5. Niniejsze OWS zostały uchwalone uchwałą Zarządu ELHURT z dnia 8 grudnia 2016 roku i obowiązują na czas nieokreślony, do czasu ich zmiany lub zastąpienia nowymi OWS.
 
 
 
 

Pliki

Formularz zgłoszenia reklamacji towaru
formularz-zgloszenia-reklamacji-towaru---elhurt-sp.-z-o.o..doc

Formularz zgłoszenia reklamacji towaru

Regulamin sklepu internetowego www.elhurt.com.pl z dnia 02 września 2013 roku.
regulamin-sklepu-internetowego-www.elhurt.com.pl-z-02.09.2013-r..pdf

Regulamin sklepu internetowego www.elhurt.com.pl z dnia 02 września 2013 roku.

Allgemeine Verkaufsbedingungen für Waren und Dientstleistungen von Elhurt Sp. z o.o. in Danzig
Allgemeine Verkaufsbedingungen für Waren und Dientstleistungen von Elhurt Sp. z o.o. in Danzig

Allgemeine Verkaufsbedingungen für Waren und Dientstleistungen von Elhurt Sp. z o.o. in Danzig

Ogólne Warunki Dostaw
Ogólne Warunki Dostaw

Ogólne Warunki Dostaw

General Conditions for Delivery
General Conditions for Delivery

General Conditions for Delivery

Ogólne warunki sprzedaży towarów / usług
Ogólne warunki sprzedaży towarów / usług

Ogólne warunki sprzedaży towarów / usług

General terms & conditions of sale of goods / services
General terms & conditions of sale of goods / services

General terms & conditions of sale of goods / services

zasilacze - przetwornice - UPS

Pierwszy raz na naszej stronie?

 

  Zapraszamy
do systemu Elhurt!

Przypomnij hasło


Newsletter

 

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.